GrowPad biedt gezinnen de mogelijkheid een groeipad uit armoede te volgen

Graag geef ik blijk van mijn vertrouwen in de relevantie van GrowCare en GrowPad als methode voor de bestrijding van armoede en gezondheidsverschillen in Nederland.

Bij de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij richten wij ons op onderzoek naar de determinanten van gezondheidsverschillen en de ontwikkeling en evaluatie van oplossingsrichtingen. In het wetenschappelijke domein van de gezondheidsbevordering bestaat consensus over armoede als structurele, sociale determinant van verschillen in gezondheid. Leven in armoede verhindert de ontwikkeling naar een actief en productief, gezond leven.

GrowPad biedt gezinnen de mogelijkheid tot het vormgeven en inzetten van een groeipad uit armoede. Dit groeipad is ‘op maat’ afgestemd op de alledaagse context, de eigen (on)mogelijkheden en capaciteiten van een gezin. Hiermee verschilt deze methode van de huidige, op individueel gedrag gerichte, interventies (gezond eten, niet roken, meer bewegen).

Evaluatie wijst uit dat deze gedragsgerichte benadering weinig effect sorteert op het verminderen van de bestaande verschillen. De lage effectiviteit wordt veroorzaakt door de slechte aansluiting bij de leefwereld en capaciteiten van de doelgroep en het ontbreken van aandacht voor armoede als onderliggende determinant.

GrowCare en GrowPad sluiten aan bij het Salutogene Model dat binnen onze leerstoelgroep wordt toegepast in onderzoek naar de factoren die leiden tot gezondheidsontwikkeling. Dit model richt zich evenals GrowCare op het levenslange proces waarbinnen het leren omgaan met uitdagende situaties centraal staat. Dit model is innovatief en complementair aan het op dit moment dominante biomedische model dat zoekt naar de factoren en mechanismen die ten grondslag liggen aan ziekte.

GrowPad wordt tevens gekenmerkt door actieve participatie van de gezinnen in het inrichten van hun groeipad. Binnen de gezondheidsontwikkeling is participatie een voorwaarde voor verandering omdat het betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en erkenning genereert bij de doelgroep.

Ik hoop u voldoende zicht te hebben gegeven op de aansluiting van deze methode bij onze wetenschappelijke inzichten in het tegengaan van gezondheidsverschillen.

Met vriendelijke groet,

Dr. ir. Laura I Bouwman
Health & Society, Wageningen University